תנאי המכירה

 1. צופיס פועלת הן כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.
 2. קטלוג המכירה נועד לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכח. התיאורים בקטלוג הינם לצרכי זיהוי בלבד ואין בהם כדי להוות מצג מצד צופיס ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. על קונה בכח לבדוק את הפריטים לשביעות רצונו, טרם המכירה, כמו גם את מצב הפריט, ולסמוך ולהתבסס על שיקול דעתו בלבד בנוגע להתאמת הפריט לתיאורו בקטלוג. צופיס, הפועלים מכוחה ו/ או נציגיה, לא יהיו אחראים לכל טעות בתיאור או בהגדרות טיב או מצב הפריט, כפי שמתואר בקטלוג. הפריטים נמכרים ״AS IS” ", ללא אחריות מצד צופיס וכל מציע או קונה ייחשב כמי שבדק את הפריטים ומצא אותם לשביעות רצונו המלאה.
 3. צופיס תציג את הפריטים המוצעים למכירה ותעמיד לרשות הקונים את הדרוש בכדי לבחון ולבדוק את הפריטים טרם רכישתם. יש לתאם פגישות אישיות לבדיקת הפריטים באמצעות פנייה למשרדי צופיס ולנציגיה. צופיס שומרת על הזכות לדרוש זיהוי מספק של המבקש לפי הוראות החוק של "הכר את הלקוח" . (KYC)
 4. השתתפות במכירה הפומבית היא אישית באמצעות שלטית ממספרת, או בכתב מראש טרם המכירה, או באמצעות הטלפון, או באמצעות האינטרנט. המעוניינים להשתתף מוזמנים להירשם באתר האינטרנט של צופיס ולמסור את הפרטים המתבקשים. במידה שמעוניינים להציע מחיר ללא נוכחות או להתחרות טלפונית, יש ליצור קשר עם צופיס.
 5. השתתפות במכירה הפומבית תתבצע באינטרנט, און ליין ,באתר של צופיס, או בטלפון בתאום מראש לא יאוחר מיום לפני המכירה, או בהצעה בכתב שתימסר במשרדי צופיס לא יאוחר מיום לפני המכירה. במקרה של הצעות זהות על פריט מסוים, ההצעה שהוגשה ראשונה הינה ההצעה הזוכה. למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על צופיס ו/או הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.
 6. רוב הפריטים המוצעים למכירה נתונים למחיר מינימום שהינו מחיר חסוי בין צופיס למוכר. צופיס, הפועלים מכוחה, או מנהל המכירה, יגנו על מחיר המינימום במהלך המכירה הפומבית.
 7. אין לצופיס התחייבות למכור את כל הפריטים המוצעים למכירה. מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב על פי שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בעל פה או בכתב, נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה ואף להפחית את מחיר המינימום במהלך המכירה, כמו גם לשנות את אופי המכירה.
 8. כשפריט בקטלוג מיוחס לאמן/יצרן ספציפי, צופיס תהיה אחראית לייחוס או למקוריות רק כלפי הקונה בכח בלבד. אם במהלך 7 ימים מיום המכירה, הקונה פונה לצופיס ,בכתב, ומבהיר שהפריט שרכש אינו עבודה של האמן/יצרן שצוין בקטלוג או אינו מקורי, והיה ויוכח לצופיס ,שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, והטענה התקבלה על ידי צופיס, ישיב הקונה את הפריט לחזקת צופיס, באופן מידי ,וצופיס תשיב לקונה הזוכה את הסכום ששולם על ידו ,תוך 45 ימים, וזאת בתנאי שהפריט הוחזר לחזקת צופיס באותו המצב שבו נמסר לקונה בכח. ביצעה צופיס הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.
 9. למנהל המכירה תהא הזכות הבלעדית להחליט מי הקונה הסופי של כל פריט או לבטל מכירה של פריט או להציע פריט מסוים למכירה מחדש.
 10. עמלת רוכש של 18% בתוספת מע״מ תתווסף למחיר הזכייה (מחיר הפטיש). הקונה הזוכה מתחייב לשלם את התשלום הסופי כולל עמלת רוכש באופן מיידי, ובכל מקרה לא יאוחר מ-3 ימים מסיום המכירה. כל פיגור בתשלום יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 1,5% לחודש, בתוספת הפרשי הצמדה, מהמועד בו אמור הקונה הזוכה לשלם ועד למועד התשלום בפועל. אם התשלום עבור פריט מסוים לא ישולם במלואו במועדו, צופיס תהיה זכאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כנגד הקונה על פי הזכויות השמורות לה, כולל בין השאר הזכות לבטל את המכירה, לתבוע על הפרת חוזה, למכור מחדש את הפריט, לחייב את הקונה בהוצאות ריבית ו/או הצמדה ליוקר המחיה.
 11. המכירה תתנהל בדולרים של ארצות הברית. תשלומים לצופיס יבוצעו בהמחאות אישיות במזומן, בשיק בנקאי מזומן או בהעברה בנקאית. קונה המעוניין לשלם בהמחאה יוכל לקבל את הפריטים רק לאחר פדיון ההמחאה. כל המיסים בנוגע למכירה, כולל מע״מ, באם ידרשו, יחולו על הקונה. תשלום במטבע ישראלי יחושב לפי שער החליפין של דולר ארצות הברית, שער מזומנים גבוה, המפורסם במועד התשלום ע"י בנק מזרחי טפחות, אולם לא יפחת משערו ביום המכירה.
 12. פריט שנמכר יילקח מצופיס על ידי הקונה ועל חשבונו ,תוך 5 ימים לאחר יום המכירה. במקרה של כשל מצד הקונה לקחת את הפריט, הוא יישאר בחזקת צופיס, באחריותו הבלעדית של הקונה וצופיס לא תישא בשום אחריות לגביו.
 13. צופיס שומרת על הזכות לאחסן את הפריט, באחריותו ועל חשבונו של הקונה, לתקופה על פי שיקול דעתה. והיה ועלות האחסון והביטוח תעלה על מחיר הפריט, צופיס שומרת על הזכות למכור אותו לפי שיקול דעתה מבלי לידע את הקונה.
 14. משלוח פריט שנרכש, יבוצע לפי הוראות הקונה ועל חשבונו, אך ורק לאחר שהתשלום עבורו בוצע במלואו. למרות שצופיס תעשה מאמץ סביר לטפל במסירה, אריזה ומשלוח של הפריט הנמכר, היא לא תהיה אחראית לגבי פעולות או מחדלים של צד ג, אורזים ומובילים.
 15. פריטים שמסומנים ב*(TTE) Tzoffeys trade exchange- צופיס מאפשרת ללקוחות שרכשו אצלה פריטים למכור אותם בחזרה עם עמלה מועדפת.
 16. תנאים אלה כוללים את כל התנאים שבין צופיס והמוכר לבין הקונה על ידי התמחרות במכירה הפומבית. הקונה בכח והמוכר מסכימים להיות מחויבים על פי תנאים אלו.
 17. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף ברבים במשמע, וכן להיפך. וכל האמור באדם אף בתאגיד משמע, וכן להיפך.
 18. בית המשפט בתל אביב -יפו, הינו בעל סמכות השיפוט הבלעדית בהתאם לחוק הישראלי לפסוק בכל מחלוקת שעלולה לצוץ כתוצאה מהמכירה. אם חלק כל שהוא מתנאי המכירה יימצא על ידי בית המשפט בלתי תקף, לא חוקי, או בלתי ניתן לאכיפה, הוא יבוטל, אך כל שאר התנאים יישארו תקפים במלואם על פי המותר בחוק.
 19. התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות שבין הצדדים.
 20. כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.
 21. כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים – מבוטלות בזה.
 22. לבירורים נוספים, התמחרות טלפונית, התמחרות בכתב או בהיעדר, יש ליצור קשר עם צופיס 1818בע״מ, מגדל היהלום, ז’בוטינסקי 3 רמת גן. טלפון :972-3-5751391 פקס:972-3-5750749   Diamonds @Tzoffeys.com  WWW.TZOFFEYS.COM